۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

احوال عاشقان وطن

نه ديگر
سرد است اين  زمانه واوضاع مكدراست
احوال عاشقان وطن سخت مضطراست

با سنگ هاي بسته و سگ ها ي باز شهر
بنگر چگونه عهد و زمان با ستمگراست

دوران  پا يكوبي و بزم و نشاط رفت
هرجا كه رو  نهي ، همه رفتار ديگراست

ديگر نه عاشقي ، كه بخواند سرود عشق
د يگر نه دلبري كه د لش برتو باوراست

ديگر نشان ز کلبه ی آن میفروش نیست
ديگر نه داد و نعره ی مستان، به معبر است

ديگرنه شور و جوش در اين قوم پرخروش
ديگر نه فكر كشور و ﺁينده درسراست

دراين فضاي وحشت و تاريك و پرهراس
بلبل سكوت كرده و گل غنچه پرپراست

خورشید پرفروغ نه د يگر منور است
سرد است اين زمانه و اوضاع مكدر است

دریای پرخروش، خموش است و بی نهیب
وان خوشه های باغ، چه بی بار وبی براست

آن کوه استوار ، چه ریزش نموده است
وا ن رود و جویبار، چه خشکیده بستراست
دیگر شمیم_ عشق ، به گل ها نمانده است
الماس_  سبز عا طفه ، نایاب گوهراست

تا در پیاله عکس رخ یار شد پدید
خشمی به  پا، زساغر و رخسار_ دلبراست

د يگر نه آن نوای_ طربناک_ جانفزا 
آهنگ_ عاشقانه در این ملک، منکر است

از صبح ، تا به شام ، نوا ها چه دلخراش
بس وعظ حزن و درد که بالای منبر است 


ماتم  گرفته عشق و به هرکوی این دیار
آن پرچم_ سیاه_ عزا،  بر سر_ در است

ابر است آسمان و فضا بغض کرده است 
انبوه_ بار_ غم به بسا جا ن و پیکراست

احوال عاشقان وطن سخت مضطراست
خورشید پرفروغ نه ديگر منور است

دكترمنوچهرسعادت نوري

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو
مجموعه ی گل غنچه های پندار
 How Country Lovers feel at this Time of Year
It is cool and cloudy; it is a mess
The country lovers are in distress
With all hidden rocks and the unleashed dogs around
See how a tyrant justifies his orders in a terrible sound
A joyful music is not played ; there is no hope for tomorrow
People are mostly sad with a tremendous sorrow
Nothing is left from that friendly tavern in the corner
No ranting and roaring drunkard is coming out from there
In this horrific land of disaster and fear
Nightingale is silent and the flower blossom is flutter…
The beautiful sun is turned into darkness
It is cool and cloudy; it is a mess
By Manouchehr Saadat Noury, PhD
December 29, 2015
(Free Translation from Persian to English By MSN