۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

حرف خوش
تا که باشد حرف خوش ، اندر میان
حرف زشت و نا‌ پسند ، از بهر_ چیست

واژه ی زیبا ، نشان در هر بیان
در خرد ، بر ژاژه  خایی ، ارج نیست

دکتر منوچهر سعا دت نوری


۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

ا ی چرخ
ا ی چر خ چرا که این چنین می گردی
يك ره به نشاط و گه غمین می گردی

گاهی چو بها را ن و گهی مثل خزا ن
کمتر تو دمی ، که بر یقین می گردی

کرد ی چه بسا مرد م عا قل ، حیرا ن
شا ید ، به مد ا ر غا فلین می گردی

بس جمع خرد مند * که برد ی ز جها ن
گو یی به مراد جا هلین می گردی

آن لطف و مر ا حمت دگر نیست ، عیا ن
همسان دل مز احممین می گردی

از منزل يك د وست مجو یی تو نشا ن
د نبا ل همه مخا صمین می گردی

از شیو ه و آ یین تو گیتی به فغا ن
بر ضد _ نکو یا ن ز مین می گردی

با ید ، فلکی د گر نشیند به میا ن
نی همچو تویی که ا ین چنین می گردی

دکتر منوچهر سعا د ت نوری

========================
* با الهام از این رباعی خیام 

ا ی چرخ وفلک خرا بی ا ز کينه ی تست
بيد ا د گر ی شيوه ی د يرينه ی تست
ا ی خا ک ا گر سينه ی تو بشکا فند
بس گوهر قيمتی ، که د ر سينه ی تست
 

و در همین زمینه ، بوسعید ابو الخیر سرود ه ا ست

ا ى چرخ بسی لیل و نها ر آ وردی
گه فصل خزا ن و گه بها ر آ وردی
مرد ا ن جهان را همه بردی به زمین
نا مرد کسا ن به روی کارآوردی

۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

بهترین حرف ، بهترین راه


حیرت نسل بشر ، د ر بستر آ غا ز تا پا یا ن
از پس ا مروز ، فرد ا ‌ها  چه  زاید بود

بهترین حرف دل ا نسان درین ‌توفنده‌ ها  دوران
" د وست دارم درکنارت" تا که با ید بود

بهترین حرفی که بردل خوش نشیند همچنا ن
"دوست می دارم ترا"هرجا،  که  شا ید بود

بس زوا ل حرف ها دارد دل_ چر خ زما ن
حرف عشق پا یند ه است و مرده نا ید* بود

نفرت و کین است ، خلاف_ مذهب آ زا د گا ن
عشق آن آ ئین که یزدان را خوش آ ید بود

بهترین را ه تمام عمرا نسا ن حد یک ا یما ن
"عشق ورزید ن" که با آن ، زند ه با ید بود

دکتر منوچهر سعادت نوری 

* با الهام از مولوی که چنین سرود
در عشق زنده باید کز مرده هیچ نآید

۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

زنجیرها

د نیا ی ما همه زنجیر ا ست
طرحی ز نقطه ، ز تصو یر ا ست

زنجیر شط و نهر  به د ر یا ها
تبخیر و ا بر و با رش فر د ا ها

زنجیر رود و کوه و بیا با ن ها
مرزی به قوم و گونه ی ا نسا ن ها

یا خط جا د ه ها به  تن صحرا
پیوند  کوی و شهر و د هستا ن ها

در دشت  و جلگه د ا منه ی مرتع
زنجیر گله ها  پی  چو پا ن ها

زنجیر نای و نی چه حکا یت ها
د ا رد زعشق و سلسله پیما ن ها

پیوند نا ی و شش به تنفس ها
زنجیر چشم  و  لب به  تجسس ها

زنجیر بوسه بر رخ و بر  لب ها
زنجیر روز و پنجره ی شب ها

زنجیر شب به هفته و مه بر سا ل
مکتوب سرگشا ده ی بس اعما ل

زنجیر اشک و دیده و حسرت ها
زنجیر سینه ،  آهی و عبرت ها

زنجیر دل به عشق و مسرت ها
زنجیر سر به وهم و چه فکرت ها

پیوند عا شقا نه ی د و د لد ا ر
مولود نو رسید ه ی آ ن د ید ا ر

زنجیره ‌ا ی ز کربن و صد ها  ژن
پیوند  خط  فسفر و ا کسیژن

زنجیر کودکی به نوازش ها
هر لحظه فرصتی و چه کا وش ها

طبع جوا ن چو تشنه ی خوشکا می
زنجیره‌ای به چشمه ی خواهش ها

زنجیر زلف یا ر و پر یشا نی
د ل د ر د ر و ن سینه  به آ تش ها

د ر کوچه های عشق به آ ن د لبر
عصر جو ا نی آ مد ه نا گه ، سر

زنجیره‌ ها ی کود کی و پیری
پیو ند کا و شی  به  زمینگیر ی

د ر را ه زند گی به فنا ، پرسه
زنجیری از شما رش یک ، دو ، سه

د نیا ی ما همه زنجیر ا ست
طرحی ز نقطه ، ز تصویر ا ست

دکتر منوچهر سعا دت نوری