۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

ا ی چرخ
ا ی چر خ چرا که این چنین می گردی
يك ره به نشاط و گه غمین می گردی

گاهی چو بها را ن و گهی مثل خزا ن
کمتر تو دمی ، که بر یقین می گردی

کرد ی چه بسا مرد م عا قل ، حیرا ن
شا ید ، به مد ا ر غا فلین می گردی

بس جمع خرد مند * که برد ی ز جها ن
گو یی به مراد جا هلین می گردی

آن لطف و مر ا حمت دگر نیست ، عیا ن
همسان دل مز احممین می گردی

از منزل يك د وست مجو یی تو نشا ن
د نبا ل همه مخا صمین می گردی

از شیو ه و آ یین تو گیتی به فغا ن
بر ضد _ نکو یا ن ز مین می گردی

با ید ، فلکی د گر نشیند به میا ن
نی همچو تویی که ا ین چنین می گردی

دکتر منوچهر سعا د ت نوری

========================
* با الهام از این رباعی خیام 

ا ی چرخ وفلک خرا بی ا ز کينه ی تست
بيد ا د گر ی شيوه ی د يرينه ی تست
ا ی خا ک ا گر سينه ی تو بشکا فند
بس گوهر قيمتی ، که د ر سينه ی تست
 

و در همین زمینه ، بوسعید ابو الخیر سرود ه ا ست

ا ى چرخ بسی لیل و نها ر آ وردی
گه فصل خزا ن و گه بها ر آ وردی
مرد ا ن جهان را همه بردی به زمین
نا مرد کسا ن به روی کارآوردی