۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

زنجیرها

د نیا ی ما همه زنجیر ا ست
طرحی ز نقطه ، ز تصو یر ا ست

زنجیر شط و نهر  به د ر یا ها
تبخیر و ا بر و با رش فر د ا ها

زنجیر رود و کوه و بیا با ن ها
مرزی به قوم و گونه ی ا نسا ن ها

یا خط جا د ه ها به  تن صحرا
پیوند  کوی و شهر و د هستا ن ها

در دشت  و جلگه د ا منه ی مرتع
زنجیر گله ها  پی  چو پا ن ها

زنجیر نای و نی چه حکا یت ها
د ا رد زعشق و سلسله پیما ن ها

پیوند نا ی و شش به تنفس ها
زنجیر چشم  و  لب به  تجسس ها

زنجیر بوسه بر رخ و بر  لب ها
زنجیر روز و پنجره ی شب ها

زنجیر شب به هفته و مه بر سا ل
مکتوب سرگشا ده ی بس اعما ل

زنجیر اشک و دیده و حسرت ها
زنجیر سینه ،  آهی و عبرت ها

زنجیر دل به عشق و مسرت ها
زنجیر سر به وهم و چه فکرت ها

پیوند عا شقا نه ی د و د لد ا ر
مولود نو رسید ه ی آ ن د ید ا ر

زنجیره ‌ا ی ز کربن و صد ها  ژن
پیوند  خط  فسفر و ا کسیژن

زنجیر کودکی به نوازش ها
هر لحظه فرصتی و چه کا وش ها

طبع جوا ن چو تشنه ی خوشکا می
زنجیره‌ای به چشمه ی خواهش ها

زنجیر زلف یا ر و پر یشا نی
د ل د ر د ر و ن سینه  به آ تش ها

د ر کوچه های عشق به آ ن د لبر
عصر جو ا نی آ مد ه نا گه ، سر

زنجیره‌ ها ی کود کی و پیری
پیو ند کا و شی  به  زمینگیر ی

د ر را ه زند گی به فنا ، پرسه
زنجیری از شما رش یک ، دو ، سه

د نیا ی ما همه زنجیر ا ست
طرحی ز نقطه ، ز تصویر ا ست

دکتر منوچهر سعا دت نوری