۱۳۹۰ تیر ۱۵, چهارشنبه

امید

   
آ ن گلشن و ملك بر ين
ا يرا ن_ شا د ا ن شد غمين
هرگز مجوآن سر ز مين
يك د م به ا ين منو ا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها

فقر و بلا يا چيره ا ست
د نيا به حيرت خيره ا ست
شفا ف آ بش تيره ا ست
ا فتا د ه د ر گو د ا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها

ا يا م آ ن خا مو ش و تار
آ شوب و تهمت بر قرا ر
فر زند و ما د ر غمگسا ر
بس ما ه ها شو ا ل ها د رطول دور ا ن سا ل ها

روي ز نا ن ر ا بسته ا ند
آ زا د گا ن د لخسته ا ند
د ست قلم بشكسته ا ند
نا مرد ما ن د جا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها

سر ما يه ها رفته ز كف
د ر راه و كا ر بي هد ف
گنجينه ها گشته تلف
غا ر ت شد ه ا موا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها

آن مهد و مر ز پر گهر
پيشتا ز فر هنگ و هنر
ا ز پهنه ي شو كت به د ر
شد با چنين ا هما ل ها درطول د و را ن سا ل ها

تا سا ل آ يند ه به بين
ا رج و شكوه (هند) و(چين)
ا يران به حا ل واپسين
سر گشته د ر جنجا ل ها درطول د و را ن سا ل ها

ا ين قصه ها نا گفته ا ست
بس فتنه ها نهفته ا ست
ا و ضا ع ملك آ شفته ا ست
ا فز و ن بو د ا مثا ل ها درطول د وران سا ل ها

ر و ز ي بر آ يد آفتاب
سا زد و طن را پر شها ب
نو ر رها گيرد شتا ب
نيكو شود ا حو ا ل ها درطول د و را ن سا ل ها

د كتر منو چهر سعاد ت نوري
۵ - ژوئن ۲۰۰۴