۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

پرچم سه رنگ ایران

پیام_ سبز ، دارد سرو و شمشاد
که چون فرشی ست ، بر هر خاک آباد

بسی آید به گوش ، آن بانگ و فریاد
که رنگ سبز ، یعنی خرمی ، شاد

سپیدی ، آشتی با مهر بانی ست
سرود آشنایی ، همز بانی ست

هوای_ صلح را با آن ، نشانی ست
سپیدی ، همدلی را پاسبانی ست

و سرخی رنگ_جاویدان_عشق ست
همان رنگ_ گل_بستان _عشق ست


دکتر منوچهر سعادت نوری