۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه

یاخته


بنگر  به  یاخته  که  ترا  با فته  ز جا ن
شالوده برسه بخش وچنین حال وچون ا وست

یک "پرده‌ "١ دور "بستر" ٢  و یک "هسته" ٣ آن میان
ا ما  ،  هزار جسم دگر ،  ا ندرون  ا وست

آ ن  پرد ه‌  پا سد ا ر و نگهبا ن بستر ا ست
برآن " گذار نیک عنا صر" ٤ میسر ‌ا ست

بستر گرفته "پرچم رنگین"  ٥ سوز و  سا خت
کا نجا " مدار ‌گوهر بس ریشه "  ٦ شد شنا خت

هسته‌ که  جا ی_" اخگر ارث " ٧ و صفات اوست
آ ما د ه  بر "وظا یف_   با ریک  تر" ٨  ز  موست

هر بخش ، صا د قا نه  د لا ویز  پیشه ا ی
کوشید ه ، بهر تو و جا ن تو ، مد ا م

هرپیشه گوش گشته ، به فرمان ریشه ا ی
تا ا ز مد ا ر ‌گوهر آ ن ، "سرکشد" ٩ پیا م

منگر به سا د گی ، به چنا ن بخش وا ین مد ا ر
زیرا  هزا ر نظم  نکو ، لازم ا ست  کا ر

ا ند یشه کن : به یا خته و نقش  کرد گا ر
نظم خد ا  و حکمت  ا و را ،  سپا س د ا ر

دکتر منوچهر سعادت نوری
*
زیرنویس ها : ۱- اشاره به پوسته یا غشای سلولی است/ ۲- اشاره به سیتوپلاسم یا پلاسما است/ ۳- اشاره به هسته ی سلول  یا نوکلئوس است/ ۴- اشاره به انتقال فعال است/ ۵- اشاره است به دگرگشت که سوخت ‌و‌ ساز بدن و متابولیسم هم نامیده می‌شود وهمان مجموعه ی تغییرات فیزیکی، شیمیایی، ترکیبی و تخریبی در موجودات زنده است/ ۶- اشاره به رشته های‌ میتوکندری است که نوعی دستگاه انتقال انرژی است ، میتوکندری ها درمیان بسترپلاسما ریشه دوانده واطلاعات مربوط به اعمال حیاتی را به شکل ‌گوهری به نام دی-ان-آ حمل می نمایند/ ۷- اشاره به کروموزوم یا رنگین‌تن است که ازمجموعه ‌گوهرهای دی-ان-آ همراه با پروتئین‌ها ساخته شده و درزیربنائی به نام ژن، صفات ‌توارثی راحمل می نماید/ ۸- هسته در ‌تنظیم اعمال حیاتی پلاسما نقش اساسی دارد/ ۹- اشاره به گوهرپیام آور به نام ام-آر-ان-آ است
بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها