۱۳۹۰ خرداد ۲۰, جمعه

الفبا ی عشق

رباعی
د ر فرصت د و روزه ی د نیا یی
عشق ا ست کلید ‌رمز توا نا یی

گر بنگری به د فتر د ا نا یی
خوشتر ز عشق نیست ، ا لفبا یی

دکتر منوچهرسعا دت نوری