۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

برترین ‌پیام ونیکوترین شعار


ما درمیا ن مهلکه فهمید یم
عمده ترین ‌پیا م کد ا مین است

از با م خا نه ها همه بشنید یم
همبستگی ‌پیام نخستین است

درمتن آن ‌پیام چنین د ید یم
دولت جدا زمساله ی دین است

نیکوترین شعارکه بگزیدیم
آزادی ست وعدل که آیین است

دکتر منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها