۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

سیمُرغ در یک سروده ی کوتاه

جلوه گر_ آسمان_ ایران
یادآور_ شوکت_ نیاکان
سیمُرغ ، پرنده ی خردمند
افسانه ی کوهیار و خرسند
از "قاف" چو گشت او روانه 
"البرز"، بساخت آشیانه
با " زال" بشد رفیق و همراه
" رستم" بنمود نیک، آگاه
مرهم، بنهاد " رخش_" او را
آن اسب ، بشد دوباره بر پا
تا رسم_ مدد ز جان پراکند
شادی به فضا گرفت پیوند
جلوه گر_ آسمان_ ایران
یادآور_ شوکت_ نیاکان
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
=======