۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

پولاد و فولاد در گلچینی از سروده ها


برآمد چکاچاک زخم سران 
چو پولاد با پتک آهنگران...: فردوسی
*
نکته ها چون تیغ پولاد است تیز
گر نداری تو سپر واپس گریز...: مولوی 
*
یکی گرز فولاد بر مغز خورد
کسی گفت صندل بمالش به درد...: سعدی
*
عاشقا رو دیده از سنگ و دل از فولاد ساز
کز سوی دلبر درآمد عشقبازی تازتاز: منوچهری .
*
گر تیر تو ز جوشن پولاد بگذرد
پیکان آه بگذرد از کوه آهنین...: سعدی .
*
بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد: باباطاهر.
*
از سرت بیرون کشید آن رشته در پایت ببست 
چون فرودیدی نه رشته کآهن و فولاد بود: خاقانی
*
دلم از عشق آن بت نوشاد/ چند باید شکسته و ناشاد
چند باید ستم براین دل و جور/ که دل است این‌، نه آهن و پولاد...: ملک‌الشعرای بهار
*
برون کردم این چنگ فولاد را/  که آماده ام روز بیداد را
درخشید چشم غضبناک من/ گواهی بداد از دل پاک من
که تا من منم/ به وحشت بر خصم ننهم قدم'...: نیما یوشیج
گر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست/ تب موم سازد آهن و پولاد تفته را
یارب چها بسینه این خاکدان در است/ کس نیست واقف اینهمه راز نهفته را: شهریار
*
رباعی
اگر هستی از این دنیا تو ناشاد/ و یا رنجوری از این ظلم وبیداد
بکن دل را قوی، محکم، چو پولاد/ بیا میدان، برای داد و فریاد
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
پولاد و فولاد در امثال و ترکیب ها:
مثل پولاد = سخت محکم .
پولاد به هند بردن  = زیره به کرمان بردن
پولاد هندی بحلب و آبگینه حلبی بیمن (گلستان سعدی)
ترکیب ها: فولاد بازو . فولاددل . فولاد رگ . فولاد سازی . فولاد ستون . فولاد فروش . فولاد کلا. فولاد کوفتن . فولادلو. فولاد محله . تخت فولاد (گورستان قدیمی در اصفهان) . فولاد معدنی . فولادوند. فولادی . فولادین
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2018/03/blog-post.html