۱۳۹۶ دی ۱۸, دوشنبه

رباعی: پرسشی در مورد هنر او


دیدمش آمد و رخساره به من دوخته بود
آن نگاری که دلش، با من دلسوخته بود

هنر_ دلبری و عشوه و طنازی داشت
در شگفتم هنرش را، ز که آموخته بود
دکتر منوچهر سعادت نوری