۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

رباعی: در مدار عاشقی


ما چه آموختیم ، از این روزگار
در مدار عاشقی، دیوانگی آموختیم

از برای_ خاطر_ دلخواه_ یار
ما ، ز خود بیگانگی آموختیم
دکتر منوچهر سعادت نوری