۱۳۹۶ بهمن ۱, یکشنبه

رباعی: حیران و بی خبر

در حیرتیم ز اوضاع_ روزگار
ما نمیدانیم دنیا دست کیست؟

ماییم بیخبر ز نگار و ز کار و بار
حیران که چرخش گردون برای چیست؟
دکتر منوچهر سعادت نوری