۱۳۹۶ آذر ۵, یکشنبه

رباعی: الههای که یاری فرشته خو داری
دلبری نازنین ، نکو داری

غم مخور بهر زندگی، هشدار
یک الهه ، به روبرو داری

دکتر منوچهر سعادت نوری