۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه

رباعی: آزار جنسی و بد نامی


اگر آزار_ جنسی داده ای تو
زنان و دختران_ نوجوان را

بدان روزی تو را بدنام سازند
سیه بینی تو دیگر این جهان را

دکتر منوچهر سعادت نوری
*