۱۳۹۶ آبان ۲۸, یکشنبه

زخم های یک سراینده


ما، نسل زخم دیده ز پرگار نفرت ایم+
ما، از برای_نسل_ بشر، درس_عبرت ایم
باشد دیار و کلبه ی ما، پر شود ز مهر
ما، دوستدار_ حربه ی عشق و مسرت ایم
+ به شکل "ما نسل ضربه دیده ز پرگار نفرتیم" نیز آمده است
*
یکی گفت:
این خانه نیست، که اینجا جهنم است/ کوهی ز غصه و اندوه و ماتم است
اینجا، سخن ز مهر و محبت نیست/ زخم زبان و صحبت ناحق، دمادم است
دیگری گفت:
این مُلْک نیست، که اینجا جهنم است/ خنده ز لب زدوده و دل ها پر ازغم است
خاموش کرده اند، چراغ_ نشاط و عشق/ اعدام های نا حق و تهمت، دمادم است
*
کاش می شد که مهربان بودی/ اندکی، هم دل هم زبان بودی
در شب_ سرد و در سپیده ی درد/ مرهم_ زخم_ روح و جان بودی
*
نسلی  که زخم دیده ی این عصر_ ماتمید
سیمای ترس و وحشت و محنت بشد پدید
با این وقوع_ زمین لرزه ی شدید
هنگام_ آه و ناله و زاری فرا رسید