۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

رباعی: نسل زخم دیده


به مناسبت زلزله ی اندوهناک اخیر در استان کرمانشاه ایران

نسلی  که زخم دیده ی این عصر_ ماتمید
سیمای ترس و وحشت و محنت بشد پدید

با این وقوع_ زمین لرزه ی شدید
هنگام_ آه و ناله و زاری فرا رسید

دکتر منوچهر سعادت نوری
*