۱۳۹۶ آبان ۱۰, چهارشنبه

رباعی: کاش می شد


کاش می شد که مهربان بودی
اندکی،  هم دل هم زبان بودی

در شب سرد و در سپیده ی درد
مرهم_ زخم_ روح و جان بودی

دکتر منوچهر سعادت نوری