۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

رباعی خشم طبیعت


به مناسبت توفان های وحشتناک اخیر در آمریکا


توفان، چرا نشانه ی خشم_ طبیعت است
زیرا که معصیت به تن بس حکومت است

باید ، از ارتکاب_ گناهان ، حذر نمود
این چاره ی نهایی_ آن موج_ وحشت است

دکتر منوچهر سعا دت نوری