۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

رباعی متلک


بس جوانان، ز سر_ بیکاری
توی_ هر کوچه و هر بازاری

متلک، بار_خلایق سازند
متلک گویی شده یک بیماری!