۱۳۹۵ اسفند ۱۹, پنجشنبه

راه و رسم زندگی

چگونه بگذرانیم، زندگی را
به پرهیزیم کار_ بندگی را

 بنا بر عالمان_ راه_ هستی
چنین دانیم رسم_ زندگی را:

بنوشیم باده ی آمادگی را
بپوشیم جامه ی آزادگی را

بخوانیم نامه ی شایستگی را
برانیم چرخه ی بایستگی را

بگوییم قصه ی پیوستگی را
بجوییم خانه ی وارستگی را

بنوشیم باده ی آزادگی را
بپوییم جاده ی سازندگی را

چنان است رسم نیک زند گانی
اگر خواهان شویم تابندگی را

نباشیم در سیه کاری تباهی
به رزم_ آن دهیم پایندگی  را

بجنگیم مسلک_ خود کامگی را
بزانو آوریم یک د ند گی را

سرود_ عشق را با هم بخوانیم
براندازیم، کاخ_ بندگی را

دکتر منوچهر سعادت نوری