۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

رباعی قاراشمیش


اوضاع آن دیار، قاراشمیش است
 دل پرغم است و به تشویش است

ظلم و فساد، ز حد بیش است
رزم_ رهایی است که در پیش است
دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/03/blog-post_20.html