۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

رباعی: اعتصاب غذا

بهر دفع_ ستم، دفاع از حق/ روش_ نیک، انتخاب باید کرد
بهترین کار، اعتصاب غذاست/  از غذا، اجتناب باید کرد
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/01/blog-post_9.html
همچنین نگاه کنید به +برخی آگاهی ها پیرامون اعتصاب غذا":
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_6.html
و
http://www.iroon.com/irtn/blog/9968/