۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبه

تجسم آینده


عشق و آشتی ، به کام_ ایران باد/ آسمان، روشن و درخشان باد
عطر_ گل، در فضا فراوان باد/ شادی_ مرد و زن، دو چندان باد
رقص و آواز، جای_ امکان باد/ رخ_ زیبای زن، نمایان باد
بوسه ها ، روی گلعذاران باد/ خشم ها، بهر_ مکر_ دیوان باد
روز_ ایرانیان ، فروزان باد/ شب_ دشمن، سیاه و لرزان باد
سنگر_ ظلم، خاک و ویران باد/ نابکاران ، غمین و گریان باد
آفرین ها به قهرمانان باد/ لعن و نفرین به جیره خوارآن باد
خائنان ، رهسپار_ زندان باد/ جانیان ، بر گلوله باران باد
خانه ی همدلان ، گلستان باد/ خاطر_ ناکسان پریشان باد
چشم ها، سوی_ نازنینان باد/ گوش ها بر صدای_ جانان باد
زندگی، پر شعف و شادان باد/ روزگاران ، نکو و خندان باد
آسمان، روشن و درخشان باد/ روز_ ایرانیان ، فروزان باد
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/01/blog-post_21.html