۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه

رباعی : خون ناحق


آن خون ناحقی که ریخته شد بر دیار ما
در برهه ای ز دوره ی مشگین و تار ما

آیا دهد نوید ز زرینه ها، فضا؟
با پرتوی، ز  نور_ درخشان_ جانفزا

دکتر منوچهر سعادت نوری