۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

شعله های عشق


شعله های عشق_ ما تابنده و پاینده است
سخن_ عشق تو از خاطر و از سر نرود

کشتی_ عشق که پهلو بگرفت در بندر
ماندگار ست در آن ساحل و دیگر نرود

دکتر منوچهر سعادت نوری