۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

عاقل و دانای شهر و دنیای امروز


شبی زعاقل و دانای شهر* پرسیدم
چه روی داده که شادی درین دیاران نیست

نزاع و جنگ و ترور چیره است بر همه جا
نشانه ای ز مدارا و عشق و ایمان نیست

به غصه گفت: نگر سوی حاکمان_ زمین
فضیلت و خرد و بینشی در ایشان نیست

و ای بسا که زمانه نکو نخواهد شد
چرا که کار_ جهان جز به امر_ آنان نیست

دکتر منوچهر سعادت نوری
*  یادآوری: سال ها پیش "شهریار" نیز چنین سروده بود:
شبی ز شمع شبستان خویش پرسیدم
چه روی داده که لطفی به زندگانی نیست,,,