۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

رباعی

دنیای امروز

ای بسا "اشتر"ست و "گاو" و "پلنگ"
نیست دیگر، به روی_ گل ها، رنگ

نه اثر، ز" آرش" است و تیر_خدنگ
نه، ز " هو شنگ"، مرد_ با فرهنگ*

دکتر منوچهر سعادت نوری