۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

ابریشم: در زنجیری از سروده های یک سراینده


امشب ز کوی_ عشق دهیـم آواز/ ابیات خواجه حافظ_ دانا را
وانگه که شرطه باد برآید باز/ دیدار_ آشـناست یقین ما را
ای آمده، ز شهر گل ابریشم/ دل نزد ماست، کشور شیدا را
جانانه ای به عطر_ گل ابریشم/ در ما هوای تست، سرا پا را
دلبند_ روی_ خوب_ تو ایم و آن/ چشم_ سیاه و قامت_ رعنا را
سوی تو بوسه ایم، چو گلباران/ بر آن، لب و یکایک اعضا را
گو آسمان متاب، شبانه ماه/ برق_ نگاه_ تست، که دنیا را
گر توده ابر ‌تیره رسد ناگاه/ تابان کنی تو راه_ به فردا را
وانگه که شرطه باد برآید باز/ دیدار_ آشـناست یقین ما را
امشب ز کوی_ عشق، دهیـم آواز/ در ما هوای تست، سرا پا را

ای که چون پرنیان، گل ابریشم/ ای که ایمان و مسلک و کیش ام
دین و آیین و دل فدای تو شد/ درفراق تو بی خود از خویش ام
عشق تو، آشیان_ جان سوزاند/ مرهمی شو تو، بر دل_ ریش ام
ای که همچون الهه ی ناهید/ رنج و محنت، زدائی از ‌پیش ام
در حریرین  پگاه صبح پرند/ سهمی از بوسه کن کمابیش ام
ای که درتر مه ‌های هر پندار/ روز و شب، جزتو من نیاندیش ام

جان و دل، زنجیر شد در ترمه بست_ کوی تو/ دیدگانم شد اسیر_ طره ی گیسوی تو
ای شده ابریشمین گل، دربسیط_ دشت_ عشق/ درجهان هرگز نجستم گل، به رنگ وبوی تو
هر زمان بينم سیه چشمان تو، در بين جمع/ در پرند_ آرزو جویم، نگاه از سوی تو
ای به سودای رخ زيبای تو، ريزم ز لب/ خرمنی از غنچه بوسه، بر حریر روی تو
بس نمودم زمزمه با نام_ والا ی ات، زعشق/ گشته ام رود_ ترانه، در ره جادوی تو
اسم و رسم ات شد مرا ورد زبان از بامداد/ روح و جان تا شب بجوید گلشن شب بوی تو
من پریشان خاطر و آشفته حالم این چنین/ تا که دل بستم به تار_ پرنیان_ موی تو
صحبت رشک آوران بیهوده شد برمن از آنک/ مانده ام مجذوب لحن و گفته ی نیکوی تو
صد پیام سبز شادی، بر کشد ترکیب رنگ/ کفش و کیف_ آبی و پيراهن لیموی تو
در میان خوبرویان برترين گوهر ز توست/ نا فرید ایزد به گیتی گوهری الگوی تو
حسن_ کردار و جمال_ تو، پذیرا شد به خلق/ گشته نا پیدا به عالم، منکر بد خوی تو
بس ستایش ها غزل ها، بهرتو باید سرود/ تا شود شرمنده یکدم، دشمن  پرگوی تو
جاده ی ابریشم_ من قامت رعنای توست/ روز و شب دارم سفرها، درخط_ ابروی تو
نافرید ایزد به گیتی گوهری الگوی تو/ جان و دل، زنجیر شد در ترمه بست کوی تو
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/09/blog-post.html