۱۳۹۵ تیر ۱۸, جمعه

بوسه: در زنجیری از سروده های یک سراینده


دنیای ما همه زنجیر است/ طرحی ز نقطه، ز تصویر است...
زنجیر نای و نی چه حکایت ها/ دارد ز عشق و سلسله پیمان ها
پیوند نای و شش به تنفس ها/ زنجیر چشم و لب به تجسس ها
زنجیر بوسه بر رخ و بر لب ها/ زنجیر روز و پنجره ی شب ها
زنجیر شب به هفته و مه بر سال/ مکتوب سرگشاده ی بس اعمال ...
**
به هر سو، بنگرم نقش _تو آنجاست/ ترا بینم، یکی دردانه گوهر
نگا ه_تو، همان لبخند_صبح است/ و بوسه از لب ات، قند_ مکرر ...
**
من، در گذار راه تو بودم، به گوشه ای/ صبح_ پگاه بود و تو، از در، در آمدی
با عشوه رخ نمودی و دادی تو بوسه ای/ گفتی خوشا، میان عزیزان، سر آمدی
بس روز وشب که آتش عشقت به جان دمید/من با خیال روی تو آن گوشه بیقرار
چشمان من به راه تو مانده ست پر امید/ از بهر بوسه های دگر لب به انتظار
**
لب، چه وجد انگیز دارد بوسه ای/ یادبود_ لحظه ی دیدار_ تو
لایه های لب پر از ذرات عشق/ آرمان_ ذره ها، رخسار_ تو
تا نمودی نوش من جام لبت/ وصلت هر بوسه، ایمانم گرفت
راحت عمر مرا دادی به باد/ آتش_ عشقت، همه جانم گرفت
دیدگان تو به وقت بوسه باز/ وادی_ چشم تو منزلگاه عشق
سایه ی مژگان تو، امواج مهر/ تارک ابرو، مسیر_ راه عشق
دولت_ بوسه ز تو پایندگی/ اخگر لب ها، بلور آئینه هاست
روح و جان، آذین ازین تابندگی/ مرکز بوسه، درون سینه هاست
**
خوش درآنشب چه بوسه ها کردیم/ خیمه ی وصل را به پا کرد‌یم
تن، در آغوش_ هم رها کردیم/ یکد گر را ، ز جان صدا کرد‌یم
**
وقت_ رفتن، با دل_ پر حسرتی/ کفش هایت، آورم تا ، پا کنی
بوسه‌ای شیرین نشانی، یادگار/ وعده‌ ی دیدار ما ، فردا کنی
**
باده ی عشق، به جام من_ دلباخته ریخت/بوسه ها بر رخ و بر این لب بگداخته ریخت
موج آهنگ، به آغوش فضا در آمیخت/ عشوه ی وصل به یک بستر_ خودساخته ریخت
**
آنشب که در هوای تو چشمم به راه بود/ سرنای عشق را خوش و شاداب می زدم
نقش و نگار_ دلکش تو، روی_ ماه بود/ از راه_ دور، بوسه به مهتاب می زدم
**
آن برق نگاه چشم مشگین فام/ تابانده، اشعه ی تمنایی
آن آتش_ لب زمان_ بوسیدن/ اسرار_ دلت، نماید افشایی
آن عطر_ خوش_ زنانه ی تو/ چون رایحه ی بهشت رویایی
آکنده برین فضا و پیرامون/ آن جذبه ی شور و حال و شیدایی ...
**
نازنینا چیستی ‌تو، کیستی/ بس  فراوان/ روز و شب در خاطری
بندگان_ خاک_ ‌پا ی_ عشق تو/ بی شماران/ سوی_ هر یک ناظری...
تو ‌برای خاطر دوست داشتنی/ پر‌تو افشان گوهری‌، تا ج سری
یک اودیسه،  بهر ژرفا بوسه ای/ ای ‌تو ایمان/ ای که بوسه باوری...
**
دانی که ماه_ پیش کجا بودیم/ پیش_مهی ز اهل_ وفا بود‌یم
آن آشنا به راز_ صفای_ دل/ جان بس به راه_او که فدا بود‌یم
تا اوج_عطر_او به فضا آمیخت/ از موج_ بحر_غصه رها بود‌یم
او بود و یک نگاه به چشمانش/ کز برق_ آن فتاده زپا بود‌یم
با بوسه ای بر آن لب گلفامش/ سرمست_طعم_شهد_بقا بود‌یم...
**
زیر_ باران، اگر که ما رفتیم/ با دلارام_ دلربا رفتیم
دل و جان را به یکدگر دادیم/ سو ئی آ رام و بی صدا رفتیم
تا گذرگاه_ عشق،  ‌پدید آمد/ کنج_ آن  دنج_ آشنا رفتیم
عاشقانه، به هم نظر کردیم/ قعر_ یک چشمه ی صفا رفتیم
لب_ خود را، ز بوسه ای ‌شستیم/ مست_ آن بوسه، تا سما رفتیم...
**
بوسه بر گونه‌ ی او چون زده ام  شادانم/خوانم آ واز و ستایش ‌کنم از یزدانم
ای خداوند سپاس از همه الطاف ‌تو باد/شهد آن‌ بوسه و این حال، ز ‌تو می دانم
**
دیگر از ما مپرس کجا رفتیم/ یا که همراه_ او چرا رفتیم
از نخستين دقایق_ دیدار/ راه_ او را ، نشانه ما رفتیم
تا اسیری به راه_ او، گشتیم/ عشق_ او را چه مبتلا رفتیم
ترمه ها گل به رخ و برلب داشت/ بوسه بر روی ترمه ها رفتیم ...
**
دلبند_ روی_ خوب_ توییم و آن/ چشم_ سیاه و قامت_ رعنا را
سوی تو بوسه ایم، چو گلباران/ بر آن لب و یکا یک اعضا را ...
**
با قامت_ چو شهره به سرو ناز/ تو آن قیامتی، که نه پایانی
آغوش_دلبرانه‌ ی تو، اعجاز/ یعنی به کار دل، سر و سامانی
آیا شود، که رخ به نما ئی باز/ خواهی، یکی دو بوسه ی ‌پنهانی
یا بوسه ها، بسان دعا ها و یک نماز/خواهی فتد، بر آن تن_ عریانی...
**
آیا شود دوباره ترا بینم/ یک چند در کنار تو بنشینم
با یاد لحظه ‌های خوش دیرین/ گلبوسه از لبان تو برچینم
**
شبی در خلوت برف زمستانی، هوایی سرد و توفانی/ تو، ره بر من گرفتی
چه آگاه از بسا نکته که شاید افتد و دانی/ و من، مبهوت و حیران تو بودم
تن ات گرم و پر از آتش هوس انگیز و شادی بخش/ تمنا بودی و خواهش
رخ ات گلگون و من خیره بر آن، خواهان تو بودم
در آن شب سینه ات پنهان، درون بند گوهرها
در آن سینه دل ات، سرگرم رویاها و باورها:
"مرا بر گیر و باخود بر، به سوی وادی آغوش بزن بوسه سرا پایم
میان بازوان لخت و بی تن پوش بسازم پیکری مدهوش"
نکردی تو بیان/ نه راندی بر زبان اما، تو با چشمان
سخن گفتی و من مجذوب چشمان تو بودم...
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2012/12/blog-post_15.html