۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

رباعی: ماده آخوندک "نر" خوار

ضد آفات کشاورزی است او
با نرش در عشق ورزی است او

"نر" شود چون طعمه ای در مرز او
دوستدار "نر" به هم مرزی است او