۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

خر و خرنامه در زنجیری از سروده ها

رباعی مشتی خر
گاوی ست در آسمان و نامش پروین/ یک گاو دگر نهفته در زیر زمین
چشم خردت باز کن از روی یقین
زیر و زبر دو گاو، مشتی خر بین: حکیم عمر خیام
احتمالا این رباعی در حالتی گفته شده که خیام از دست مردم عصر خود بسیار رنجیده خاطر بوده است.
http://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh144/

خرنامه ی میرزاده عشقی‌ 
دردا و حسرتا جهان شد به کام خر/ زد چرخ سفله، سکه ی دولت به نام خر
خر سرور ار نباشد، پس هر خر از چه روی؟/ گردد همی ز روی ارادت غلام خر
افکنده است سایه، هما بر سر خران/ افتاده است طایر دولت بدام خر...
خر های تیز هوش، وزیران دولتند/ یا حبذا ز رتبه و شان و مقام خر
از آن الاغ تر وکلایند از این گروه / تثبیت شد به خلق جهان احتشام خر
شخص رییس دولت ما، مظهر خر است/ نبود به جز خر، آری قایم مقام خر
چون نسبت وزیر به خر، ظلم بر خر است/انصاف نیست، کاستن از احترام خر...
امروز روز خرخری و خر سواری است/فردا زمان خر کشی و انتقام خر: میرزاده عشقی‌ 
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/11/blog-post_19.html

خرنامه ی عارف قزوینی‌
اهل این ملک ِ بی لجام خرند/ به خدا جمله خاص و عام خرند
از مقامات عالیه خر/ برسد تا وزیر مالیه خر
آن‌که دارد ریاست وزراء/ به خداوند خالق دو سرا
زان خران جملگی بزرگتر است/ می‌توان گفت یک طویله خر است
شحنه و شیخ تا عسس همه خر/ زن و فرزند و همنفس همه ‌خر
سر بازار تا خیابان خر/ شهر و ده، کشور و بیابان خر
از مکلاش تا معمم خر/ فعله و کارگر مسلم خر
واعظ و روضه‌خوان منبر خر/ هم ز محراب تا دم در خر...
زود این مملکت مسخر کن/ بارگیری از این همه خر کن
یا خرابش بکن و یا آباد/ رحمت حق به امتحان تو باد: عارف قزوینی‌
http://www.lajvar.se/1389/08/04/4066/comment-page-1/

خرنامه ی ایرج میرزا
خر عیسی است که از هر هنری باخبرست/هر خری را نتوان گفت که صاحب هنرست
خوش لب و خوش دهن و چابک و شیرین حرکات/کم خور و پر دو و با تربیت و باربرست
خر عیسی را آن بی هنر انکار کند/ که خود از جملة خرهای جهان بی خبرست
قصد راکب را بی هیچ نشان می داند/ که کجا موقع مکث است و مقام گذرست
چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود/ او هم اندر بر خرها همه پیغامبرست
مرو ای مرد مسافر به سفر جز با او/ که تورا در همه احوال رفیق سفرست
حال ممدوحین زین چامه بدان ای هشیار/ که چو من مادح بر مدح خری مفتخرست
من بجز مدحت او مدح دگر خر نکنم/جز خر عیسی گور پدر هرچه خرست: ایرج میرزا
http://www.wikidorj.com/0530.ashx

 غزل بر خر خود سوار :
فتنه ‌ها آشکار می‌بینم/ دست‌ها توی کار می‌بینم
حقه‌بازان و ماجراجویان/ بر خر خود سوار می‌بینم
بهر تسخیر خشک مغزی چند/ نطق‌ها آبدار می‌بینم
جای احرار در تک زندان/ یا به بالای دار می‌بینم... : ملک‌الشعرای بهار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/08/blog-post_20.html

دوستی زان خر بهتر ندیدم
یاد آن دوران كه بودیمان خری /تیزگامی، رهروی خوش منظری...
خانه رفت و باغ رفت و خر برفت / دیده ام هر اولی را آخری
هر چه جستم از پس هشتاد سال/ دوستی زان خر ندیدم بهتری!
حبیب یغمایی

خرنامه ی رویداد ۵۷
مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است / بسکه این ملت خر است
حال روشنفکر بیچاره ز بد هم بد تر است/ بسکه این ملت خر است...
هر که حرفی زد ز آزادی دهانش دوختند/ جان ما را سوختند
حرف حق این روز ها گویی گناه منکر است/ بسکه این ملت خر است...
ای خوش آن روزی که بینم جمله را بالای دار/ بر درختان چنار
در چنان روزی وطن از هر بهشتی خوش تر است/ بسکه این ملت خر است
منسوب به هادی خرسندی/ همچنین منسوب به ناصر اجتهادی
https://www.google.com

 غزل خر تصور كرده ای این قوم را
شیخ اگر كفر است آنچه گفته ام/ كفر ماها را تو درمی آوری
خر تصور كرده ای این قوم را / یا كه خود بر نسبت خرها خری
گر شود سوراخ سقف آسمان/ اینچنین باید بگیری پنچری
بنده می پنداشتم هالو منم/ تو كه از هر هالویی هالوتری: محمد رضا عالی پیام (هالو)
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/09/blog-post_16.html

رباعی_ خر خواهي شد
اي آدم خوب و ناز، خر خواهي شد/ اي صاحب فكر باز، خرخواهي شد
هرچندكه گفته اي دگر خر نشوم
باورنكنم تو باز، خر خواهي شد: برگرفته از خرنامه ی عليرضا رضائي:
http://khernamealirezarezai.blogfa.com/

 غزل خر_ صاحب نظر
هر کسی را نتوان گفت که مانند خر است
خر پر از فایده وُ صاحب فضل و هنر است...
هست در هندسه یک قاعده با نام حمار
این دلیلی است که خرعالم و صاحب نظر است...: سراینده ی گمنام
http://aags.blogfa.com/post-134.aspx

رباعی طنز : خرنامه

اگر خواهی بدانی وضع_ ایران
برو "خرنامه" ها را یک به یک خوان

که شاید بر شود یکسر نمایان
نموداری ز شرح_ آن دیاران!

دکتر منوچهر سعادت نوری

Chain of Poems on Donkey & Donkey Booklet, in Persian: Khar Naameh
Abstract: Poems by Marna Kazmaier, Margaret S. Russell, and Kathy Dynge/ Chain of Persian Poems on Donkey & Donkey Booklet/ Persian Quatrain on Donkey Booklet by MSN
Collected and Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/chain-of-poems-on-donkey-amp-donkey-booklet-in-persian-khar-naam-61925
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/12/blog-post_66.html