۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

رباعی طنز : خرنامه


اگر خواهی بدانی وضع_ ایران
برو"خرنامه"ها را یک به یک خوان

که شاید بر شود یکسر نمایان
نموداری ز شرح_ آن دیاران!

دکتر منوچهر سعادت نوری