۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

لبخند مرموز ژوکوند

ای ژوکوند آن رمز_ لبخند توچیست؟
یا که آن لبخند_ تو، از بهر_ کیست؟

دیده ایم ، بسیار لبخند ، از کسان
هیچ یک ، اما ، همانند_ تو نیست

دکتر منوچهر سعادت نوری