۱۳۹۴ آبان ۱۵, جمعه

بسان قو


دلبسته ام، به آنکه رخ اوست، بس نکو
بر می خورم همیشه به او، وقت_ ماه نو

لذت برم همی ، ز تماشای_ آن جمال
 هرلحظه ای که اوست ، به لبخند و گفتگو

باشم ، کنار_ پنجره ، در انتظار_ او 
تا جلوه گر کند ، رخ_ خود را ، ز روبرو

بینم، ز پیچ کوچه ، به این سو، نهاده رو
زیباست ، کار او ، که خرامد بسان_ قو
 
دکتر منوچهر سعادت نوری
========
همچنین نگاه کنید به:
 ۱- سروده ی شیوای "دل_ تمام جهان چون رخ نکو خواهد" از قاآنی:
به هر کجا که خرامد متابعت کنمش/ اگر به خطهٔ خوارزم اگر به صُقع یمن
گرفتم آنکه بلایی ست عشق روی بتان/بلا چو عام بود دلکش‌ست و مستحسن
دل تمام جهان چون رخ نکو خواهد
دل من ست ‌که مایل شده به وجه حسن... : حبیب الله شیرازی متخلص به قاآنی
۲ - " قو" در زنجیری از سروده ها/ انگلیسی و فارسی
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/02/blog-post_5.html
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/11/blog-post_6.html