۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

دوستی

دوستی، هم هنرست، هم زیباست
روشنی بخش_ تمام_ دنیاست

مکتب و فلسفه ی هر داناست
دوستی، با مردم_ دانا رواست

دوستی، کردار و کاری پر بهاست
راه_ امروز، به سوی فرداست

مذهب و شیوه و آیین_ صفاست
فصلی از دفتر_ مهرست و وفاست

دوستی، صفحه ای از رمز_ بقاست
عطر نیلوفر_ خوش رنگ_ فضاست

خصلت_ آدمیانی والاست
پیشه ی نیک_ بسا انسان هاست

دکتر منوچهر سعادت نوری
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/10/blog-post_6.html
Chain of Poems on Friendship/ in Persian: Doosti
Abstract: Poems by Ella Wheeler Wilcox, Robert Frost, Emily Jane Bronte, Alexander Pushkin, and Kahlil Gibran/ Persian Poem on Friendship (Doosti) by MSN
Collected & Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD

http://iranian.com/posts/chain-of-poems-on-friendship-in-persian-doosti-58410
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2012/12/blog-post_15.html