۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

رباعی : جدایی آفرین


ای همانا آن چنان و این چنین
ای بسان_  رود ها و راه ها

ای نمادی چون "جدایی آفرین"
در سراسر روزها و ماه ها
 
دکتر منوچهر سعادت نوری