۱۳۹۴ شهریور ۶, جمعه

بلورها: از نگاه یک سراینده


۱
آن شب عبورآتش آغوش اش/ دریک بلور دلکش رویا بود
نورنگاه ولعل لب نوش اش/ صد جلوه ازحضور تمنا بود
۲
چشمک نمی زنی، که بیائی بسان نور
بوسه نمی دهی، که گشائی ره عبور
مستی نمی کنی که سرا پائی از غرور
عریان نمی شوی، که نمائی تن_ بلور
گر بهر نازهای ‌تو، صدها حکایت است
آن لحن_ گرم_ عشق تو، ما را کفایت است
۳
گل_"آسوری" خاک بلور بود / و نام او بسان گل، "فلور" بود
همه در آرزوی یک نگاه اش/ دو چشم آبی اش صد "کوه نور" بود
زعطر آکنده بود هر سوی راه اش/ کمند_ زلف او پژواک_ بور بود
بسا، دلبسته ی رخسار ماه اش/ و او، بی اعتنا بر صد کرور بود
و یا پیوسته بر خیل_ سپاه اش/ و او، فرمانده ی بزم و سرور بود
هزاران جان فدا در پیشگاه اش/ که زیبا و ز سر تا پا، غرور بود
کمند_ زلف او پژواک_ بور بود/ گل_ "آ سوری" خاک بلور بود
٤
دنیای ما، دنیای_ گلسرخ بود و عطر_ شکوفه ها
چشم انداز_ نسترن و بنفشه بود و اقاقیا
رایحه ی خوش زنانه بود: رایحه ی بهشت_ رویاها
رقص_ نرم_ ماهی بود در یک تنگ_ بلور
و آن تنگ_ بلور، مظهر_ تمام_ دنیا بود
دنیای ما، ترانه بود و موسیقی و ساز و آواز
بال های گشوده بود بر آهنگ_ پرواز
دنیای ما، انصاف بود و مروت/ باور به فضیلت بود و به امانت ...
چه وحشتناک دنیایی شد این دنیا
در دام_ بس ناکسان و نا بکاران
گرفتار_ ظلمت و تاریکی و چه بی شماران
کجاست خورشید عالمتاب؟
٥
لب، چه وجدانگیز دارد بوسه ای/ یاد بود_ لحظه ی دیدار_ تو
لایه های لب پر از ذرات عشق/ آرمان_ ذره ها، رخسار_ تو
تا نمودی نوش_ من جام لبت/ وصلت هر بوسه، ایمانم گرفت
راحت عمر مرا دادی به باد/ آتش_ عشقت، همه جانم گرفت
دیدگان تو به وقت بوسه باز/ وادی_ چشم تو منزلگاه عشق
سایه ی مژگان تو، امواج مهر/ تارک ابرو، مسیر_ راه عشق
دولت_ بوسه ز تو پایندگی/ گوهر لب ها، بلور آئینه هاست
روح و جان، آذین ازین تابندگی/چشمه ی بوسه، درون سینه هاست
٦
یاد "سهراب" را نکو داریم/ چونکه گفته ست او به شیوایی
نرم نرمک گذر نما، ای دوست/ گر که خواهی سراغ ما آیی
و مبادا، که یک ترک افتد/ بر تن_ این بلور_ تنهایی
دکتر منوچهر سعادت نوری

Chain of Poems on Crystal (in Persian: Bloor)
Abstract: Poems by Peter S. Quinn, Mia Tedford, Carrie Richards, and the Chain of Persian Poems on Crystal (Bloor) by MSN
Collected and Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/chain-of-poems-on-crystal-in-persian-bloor-57961
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/08/blog-post_28.html