۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

سراپایش: در زنجیری از سروده ها / انگلیسی و فارسی


O how your fingers drowse me/ Your breath falls around me like dew
Your pulse lulls the tympans of my ears  
I feel immerged from head to foot
Delicious, enough…: Walt Whitman
http://www.poets.org/poetsorg/poem/so-long
Came the mighty Megissogwon/ Tall of stature, broad of shoulder
Dark and terrible in aspect/ Clad from head to foot in wampum
Armed with all his warlike weapons
Painted like the sky of morning…: Henry Wadsworth Longfellow
http://www.hwlongfellow.org/poems_poem.php?pid=283
From Head To Toe: Tonight I am so tired
My whole body as if hang in a wire
My head is aching wish to hit the wall
The legs are cramping that I could never move
Back is painful which i could not even bend
Arms and hands are shaking that i could not hold
My ear is blocked just like a deaf cannot hear
Nose is close which could hardly breath
Mouth is dry I don't know why, wants to eat
But I could not swallow though I try
My eyes are tired wish to sleep but there is no chance
Because all my body parts are the worst disturbance
This is what happen to me when I become sick
From too much work and stress and all worries: Judith Kempis
http://www.poemhunter.com/poem/from-head-to-toe/
This is the female form
A divine nimbus exhales from it from head to foot
It attracts with fierce undeniable attraction
I am drawn by its breath as if I were no more than a helpless vapor
All falls aside but myself and it
Books, art, religion, time, the visible and solid earth
And what was expected of heaven or feared of hell
Are now consumed…: Walt Whitman
http://www.poetryfoundation.org/poem/174740

سراپایش
ما گشته ‌ا‌یم عاشق و پابند خاطرش/ گلبوسه بسته ایم به هرجای بسترش
او معبدی خجسته بنا کرده پر ز ناز/ درلابلای هر رگ و اعضای پیکرش
آن دست پرحرارت و آن ساعد بلور/ دارد نشانه از ژن نیکو به گوهرش
آن ساق خوش تراش که ویژه به گیتی است
آتش فکنده بر دل ما نقش ظاهرش
یکتای خلقت است برآن زوج ساق پا/ دنیا به پا نکرده دگر نوع برترش
***
درآن لحظه که افکند چشمهایش
به چشمان_ همیشه عاشق_ من
کجا دانست برق_آن نگاه اش/ دمد خورشید_ صبح صادق_ من
***
حرارت است به لب های او، ز هر گوشه 
عبادت است که بوسه ، برآن لبان دادن
حلاوت است به لب های ا و، ز هربوسه/ سعادت است زبوسه، اسیر او ماندن
***
پس ازآن غیبت دور و درازش/ به دیدارآمد او با دلربایی
گرفتم خوش دوباره دست نازش/ به رسم_ ابتدای آشنایی
شرارگرم دست_ چاره سازش/  بشد تسکین و درمان _جدایی
***
صدایش روح و جان داده ‌است برما/ غنائی جاودان داده ‌است برما
و زنگ عاشقانه در صدایش/  نشاطی همزمان داده‌ است بر ما
***
آن شب عبور_ آتش آغوش اش/ دریک بلور_ دلکش_ رویا بود
نور_ نگاه ولعل_ لب_ نوش اش/ صد جلوه ازحضور_ تمنا بود
دکتر منوچهر سعادت نوری
==
لحن گرم عشق
چشمک نمی زنی، که بیائی بسان نور
بوسه نمی دهی، که گشائی ره عبور
مستی نمی کنی که سرا پائی از غرور
عریان نمی شوی، که نمائی تن_ بلور
گر بهر_ نازهای ‌تو، صدها حکایت است
آن لحن_ گرم_ عشق تو، ما را کفایت است
دکتر منوچهر سعادت نوری 
From Head to Foot: Poems in English and Persian
http://iranian.com/posts/from-head-to-foot-poems-in-english-and-persian-56141
مجموعه‌ ی گٔل غنچه ‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/08/blog-post_26.html