۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

رباعی: گرفتار و اسیر


آنکه تسکین می نمود آلام را
خود، گرفتار_ بسی آلام شد

آنکه شادی بخش بود ایام را
خود، اسیر_ محنت_ ایام شد

دکتر منوچهر سعادت نوری