۱۳۹۳ بهمن ۱۸, شنبه

رباعی عینک


عینک به چشم، پسندیده زیور است
وز بهر_ چشم ، بسا یار و یاور است

گاهی، برای خواندن اوراق_ دفتر است
گاهی، برای دیدن رخسار_ دلبر است!