۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

رباعی "غلغلک، نشگون و سقلمه"اگر با غلغلک بازی ، بخندیم
ز نشگون و سقلمه ، در گزندیم

همان بهتر ، که پیوسته بخندیم
به  نشگون و سقلمه دل نبندیم!