۱۳۹۳ بهمن ۴, شنبه

رباعی طنز سقلمهسقلمه تا زدی از جا پریدم
تو را ، با قامت_ زیبا بدیدم

توئی استاد در فن_ سقلمه
تو را بهر_ سقلمه بر گزیدم!