۱۳۹۳ دی ۳۰, سه‌شنبه

پیوندها: در زنجیری ازترانه ها و سروده ها (فارسی و انگلیسی)


 غزل پیوند روح
ای باد بامدادی خوش می‌روی به شادی/ پیوند روح کردی پیغام دوست دادی
بر بوستان گذشتی یا در بهشت بودی/ شاد آمدی و خرم فرخنده بخت بادی
تا من در این سرایم این در ندیده بودم/ کامروز پیش چشمم در بوستان گشادی
چون گل روند و آیند این دلبران و خوبان/ تو در برابر من چون سرو بایستادی
ایدون که می‌نماید در روزگار حسنت/ بس فتنه ‌ها بزاید تو فتنه از که زادی
اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی/ آسان فراگرفتم در خرمن اوفتادی
خواهم که بامدادی بیرون روی به صحرا/ تا بوستان بریزد گل‌های بامدادی
یاری که با قرینی الفت گرفته باشد/ هر وقت یادش آید تو دم به دم به یادی
گر در غمت بمیرم شادی به روزگارت/ پیوسته نیکوان را غم خورده‌اند و شادی
جایی که داغ گیرد دردش دوا پذیرد/آنست داغ سعدی کاول نظر نهادی: سعدی
ترانه ی پیوند روح - آهنگ: اسد الله ملک - اجرا: اکبرگلپایگانی
https://www.youtube.com/watch?v=dh2GA1lhPrg
قصیده ی دماوند
از آتش آه خلق مظلوم/ و از شعلهٔ کیفر خداوند
ابری بفرست بر سر ری/ بارانش زهول و بیم و آفند
بشکن در دوزخ و برون ریز/ بادافره کفر کافری چند...
بفکن ز پی این اساس تزویر/ بگسل ز هم این نژاد و ییوند
برکن ز بن این بنا که باید/ از ریشه بنای ظلم برکند
زبن بیخردان سفله بستان
داد دل مردم خردمند: ملک‌الشعرای بهار
قصیده ی پیام به انگلستان
یک‌ره از ری سوی لندن گذر ای پیک شمال/بر ازین شهر بدان شهر یکی صورت حال
بحر اخضر چو فرو ربزد در تنگه مانش/ تنگهٔ مانش چو پیوندد با بحر شمال
کشوری بینی پر مردمی و حشمت و فر/ مردمی بینی آزاده و فرخنده‌ خصال
از پی حفظ وطن کرده بپا رایت حرب/ وز ره پاس شرف بسته میان بهر قتال
حشم و لشکر برده به فراز و به نشیب/ سپه و سنگر بسته به وهاد و به تلال...
بانوان بینی در سعی و عمل چون مردان/ پیرها بینی خندان و دوان چون اطفال
باغ‌ها بینی سرسبز به مانند بهشت/ کاخ‌ها بینی ستوار به کردار جبال...
ببر از مردم غم‌دیدهٔ ایران خبری/ سوی آن کشور و آن مردم پاکیزه‌فعال
بازگو کای متمکن شده از دولت شرق/ هیچ دانید که در شرق چه باشد احوال‌؟
چند قرنست که با مشرقتان ییوند است/ گشته ازشرق سوی غرب روان سیل منال
جلوه و زیب و جمال همه‌تان از شرق است/ رحم آرید بدین جلوه و این زیب و جمال
شرق بازار بزرگست و شما بازرگان/ با خود آیید که بازار تهی شد ز اموال
هیچ با حاصل دهقان نکند سیل ملخ/ آنچه با حاصل این ملک نمودید امسال
همه بردید و چریدید و بگردید انبار/ ز حبوب و ز بقول و زپیاز و ز ذغال
برزگر گرسنه و جیش بریتانی سیر/ شهر بی‌توشه و اردو ز خورش مالامال...
که شنیده است که مهمان بخورد هم ببرد/ هم نهان سازد و هم سوزد اگر یافت مجال
آخر این دشمنی از چیست بدین قوم فقیر/ نه شما زادهٔ مرغید و نه ما نسل شغال
دیو با مردم این ملک نکرد آنچه کنند/ این گروه متمدن به جنوب و به شمال
کاسب و شهری و زارع همگی حیرانند/ کز کجا توشه رسانند به اهل و به عیال
فتح نا کرده چنین است و از آن می‌ترسم
کز پس فتح نبینیم بجز غنج و دلال: ملک‌الشعرای بهار
http://ganjoor.net/bahar/ghasidebk/sh151/
ترانه ی پیوند گل
از من حکایتی نو از حال گل تو بشنو در نو بهار جان پرور
میزد به گل ستانی پیوسته باغبانی پیوند گل به یکدیگر
گل پر برگ سپیدی ز همان گلها که دیدی به خدا شهریار گلها بود
زده پیوندی فرح زا به گلی سرخ و فریبا که به رنگ و صفا چو دیبا بود
از این سرخ و سپیدی گلی به گلشن پیدا شده بود
کز شادابی گلستان شکوفه باران یکجا شده بود
چو وصال دو گل باهم که چنین ثمری دارد
گل عشق بشر هم گاهی چه نکو اثری دارد
شکرین ثمری دارد ز وصال گل دل خواهی
صفای زندگی با همدم یک دل و یک جان
بدست آید چو آن گلها که من دیدم به بوستان: معینی کرمانشاهی
ترانه ی پیوند گل - آهنگ: حبیب الله بدیعی - اجرا : مرضیه
https://www.youtube.com/watch?v=cmuRMRp31Yg
قصیده ی زنجیر ها
دنیای ما همه زنجیر است/ طرحی ز نقطه ، ز تصویر است...
پیوند عاشقا نه ی دو دلدار/ مولود نو رسیده ی آن دیدار
زنجیره ‌ای ز کربن و صد ها ژن/ پیوند خط فسفر و اکسیژن...
در کوچه های عشق به آن دلبر/ عصر جوانی آمده نا گه ، سر
زنجیره‌ ها ی کود کی و پیری/ پیوند کاوشی به زمینگیری
در راه زندگی به فنا ، پرسه/ زنجیری از شمارش یک ، دو ، سه
طرحی ز نقطه ، ز تصویر است
دنیای ما همه زنجیر است: دکتر منوچهر سعادت نوری
رباعی پیوند
فردا که غبار این هیاهوی، نشست/ پیوندِ میا‌‌ن ِ کینه و جهل گسست
این فصل ِ خرد گریز ِ بی‌ عاطفه را
تاریخ، به ریشخند می‌‌خواهد بست: جهانگیر صداقت فر
غزل پیوند
نگا ه_ ما به روی هم به لغزید/ دل_ ما بهر یکدیگر به لرزید
خدا بر ما غنای عشق بخشید/ به سوی ما ، طلای مهر پاشید
ندا آمد ز کهنه جام_ جمشید/ می سکرآور_ گلگون به نوشید
تو و من غرق_ شور و جذبه ی عشق/ و هستی ، جامه ی زربفت پوشید
درآن هنگا مه ی نوش_ محبت/ که خون ما ز عطر وصل جوشید
سحرگه ، واژه ی پیوند خواند‌یم/ و کوچاند ‌یم آن شب را به خورشید
 دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/01/blog-post_20.html

***
Cnain of Poems on Link (in English)
A ladybug, its carapace blown open
so a translucent trace of orange gleams
from its body, has ascended link by link
the smudgy silver curve of my watch band.
It must have helicoptered past the sill
while I was slumped here squinting in the paper
at the ashen packaging another bombing's
made of a minivan. Made available
in the photo like the homeless in a poem.
The pain is far away. But then for moments
utterly clear: molten metal guttering
down from the Milky Way to fall on us.
And sometimes, God, it lands with all its will.
My spluttered prayer for it to hold its distance:
how ludicrous to blurt it from this comfort.
Still it impels itself from me. Please stay
away from me. Please stay away from this
insectile soul who only weeks ago
was wind and shit and jasmine leaves and rain: Peter Campion
http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poem/180171
 What's this LinkAge all about?/ Helping older folks get out.
No, they said, it's more than that/ Dances, Zumba, social chat.
If bowling, walking, is your thing/ Or maybe you just like to sing.
Is woodwork, knitting, more for you?/ Walking football's the thing to do.
Over fifty five you're fine/ LinkAge info is on line.
Call us on the telephon!/ Not everyone has dot com,
Debbie and Tracey work for us/ Organising things without fuss.
They do this work on our behalf/ Paid too much, don't make me laugh.
Something else you'd like to try?/ Let us know, what, when and why.
If its funding you require/ To our committee, just enquire.
Sometimes we can find the funds/ Maybe even sponsored runs!
Raising funds is what we do/ Taking part is up to you: John Vickery
http://www.linkagebristol.org.uk/article/poem-about-linkage---john-vickery.aspx
 Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
Read More:
http://iranian.com/posts/chain-of-songs-and-poems-on-link-persian-amp-english-44549