۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

خود ساخته و خود ساختگی: در زنجیری از نوشتار و گفتار و اشعار

در زنجیری از نوشتارها 
خود ساخته: ویژگی کسی که خود را برای کارهای بزرگ ورزیده و آماده ساخته است : فرهنگ لغت عمید
خودساختگی: عمل و حالت خودساخته : لغت نامه دهخدا
تعریف واژه ی خود ساخته: به زبان انگلیسی
کتاب مرد خود ساخته تالیف نورا ونسان: به زبان انگلیسی
کتاب مردان خود ساخته، نگارش محمد رضا شاه پهلوی،
چاپ ۴ فروردین ماه ۱۳۳۵ - تهران: منابع گوناگون
در زنجیری از گفتارها
پیرامون کتاب مرد خود ساخته تالیف نورا ونسان: به زبان انگلیسی
سخنرانی دکتر اریک دانیل پیرامون مرد خود ساخته: به زبان انگلیسی
در زنجیری از اشعار
هزارش زن بکر در پیشگاه/ به خدمت کمر بسته هریک چو ماه
برون از کنیزان چابک سوار/ غلامان شمشیر زن سی هزار
نگشتی ز مردان کسی بر درش/ وگر چند نزدیک بودی برش
به جز زن کسی کارسازش نبود/ به دیدار مردان نیازش نبود
زنان داشتی رای زن در سرای/ به کدبانوئی فارغ از کدخدای
غلامان به اقطاع خود تاخته/ وطنگاهی از بهر خود ساخته... : نظامی
*
صد هزاران جوهر کروبی اند/ در محبی اند و در محبوبی اند
جمله ذاتت کعبهٔ خود ساخته/ تا ابد دل در طواف انداخته
صد هزاران عنصر روحانیند/ در طواف تو بسر گردانیند.... : عطّار نِیشابوری
*
ای اولی اجنحه مرغان سر خویش/ برده از شرم تو زیر پر خویش
کار آدم ز حیایت شده سخت/ ستر خود ساخته از برگ درخت
شب ز انجم نظر افروخته ایست/ چشم خجلت به زمین دوخته ایست...: جامی
*
سنگ که کحل بصرش می‌کنند/ اول از آتش خبرش می‌کنند
آنکه درشتی فن خود ساخته/ به که بود از نظر انداخته
سرمه نرم است پی دیده نور/ چونکه درشت است کند دیده کور
رو به درشتی چو بداندیش کرد/ ناله بسی از عمل خویش کرد
گشته چو سوهان به درشتی مثل/ ناله از او خاسته در هر عمل
خیز و میفکن به درشتان نظر/ زانکه زیان بصر است آن نظر
چشم چو بر خار مغیلان نهی
مردمک دیده به توفان دهی... : کمال‌الدین‌ بافقی‌ متخلص‌ به‌ وحشی‌ 
*
نور رویش پرتوی بر ماهتاب انداخته/ جعد زلفش سایبان بر آفتاب انداخته
سنبل زلفش پریشان کرده بر رخسار گل/ بلبل شوریده را در پیچ و تاب انداخته
وعدهٔ دیدار داده عاشقان خویش را/ ذوق و وجدی در وجود شیخ و شاب انداخته
زاهد و مفتی به عشق جرعه ای از جام او/ آن یکی سجاده و این یک کتاب انداخته
نعمت الله را حریف مجلس خود ساخته
جام وحدت داده و مست و خراب انداخته: شاه نعمت‌الله ولی
*
من و با خاطر مجموع نشستن، هیهات/ که سر و کار بدان زلف پریشان دارم
خوش دلم در غم او با همه ویرانی دل/ که بسی گنج در این خانهٔ ویران دارم
عاقلان دست به زنجیر جنونم نزنید/ که من این سلسله را سلسله جنبان دارم
تا فروغی به سیه روزی خود ساخته‌ام
منتی بر سر خورشید درخشان دارم: فروغی بسطامی
*
چون که ‌خدا چنگ ‌چنین ساز کرد/ چنگ‌زنی بهر وی آواز کرد
گفت که ما صنعت خود ساختیم/ سوی گروه بشر انداختیم
راه نمودیم به پیغمبران/ تا بنمایند ره دیگران... : ملک‌ الشعرای بهار
*
چند بارد غم دنیا به تن تنهایی/ وای بر من تن تنها و غم دنیایی
تیرباران فلک فرصت آنم ندهد/ که چو تیر از جگر ریش برآرم وایی
دست با دوست در آغوش نه حد من و تست/ منم و حسرت بوسیدن خاک پایی
شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است
گر برای دل خود ساخته ای دنیایی: شهریار 
*
ای خوشا ، لذت_ جان پرور_ دلباختگی/ بعد_ دوران_ سرافرازی و خود ساختگی...
خود شناسی و شناسایی_ اسباب علل/ جبر_ انگیزه ی نادانی و نشناختگی
مهر ورزیدن و غمخواری و اکرام و صفا/ جای خون خواری و شمشیر جفا آختگی
باد بر جان من ایدوست عتاب تو حرام/ گر بنالد دلم از رنجش ننواختگی
آنچه از سوز نهان بر ورق بنهاد حسام
نیست جز بارقه ی آتش بگداختگی: حسام الدین دولت آبادی
*
چو تازی،عجم را به بازی گرفنت/ عجم، شیوه ی سرفرازی گرفت
ز نای دلیران، برآمد خروش/ به کردار دریا، که آید به جوش
سپاهی همه گرد_ افراخته/ ابر پهلوانان_ خود ساخته
مهین لشکر_ گرد_ یزدان پرست/ نیاسود، تا پشت_ دشمن شکست: مهدی سهیلی
*
باز منم لولی دل باخته ، تا سر ویرانی جان تاخته
شوخ سر و نغمه گر و پایکوب ، پا و سر از اینهمه نشناخته
سر به رهت داده و سر زنده تر، سر زده با گردن افراخته
بار دگر آن سر روییده را ، در قدم عشق تو انداخته
آینه ی باور جان را به شوق ، با نفس عشق تو پرداخته
از تب شوریده سری سوخته ، با دل سودایی خود ساخته
کو نفس سبز تو ای دوست، کو؟
فاخته ام ، فاخته ام ، فاخته : پيرايه يغمايی
*
باده ی عشق ، به جام_ من_ دلباخته ریخت
بوسه ها  بر رخ و بر این لب بگداخته ریخت
موج_  آهنگ ، به آغوش_  فضا در آمیخت
عشوه ی وصل به یک بستر_ خودساخته ریخت
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/11/blog-post_24.html
Chain of Self-Made Man: Definitions, Poems, Books & Videos

Abstract: A "self-made man" or "self-made woman" is a person who was born poor or otherwise disadvantaged, but who achieved great economic or moral success thanks to their own hard work and ingenuity rather than to any inherited fortune, family connections or other privilege. A Poem by
David Lessard:You are a self-made man my friend, and there is nothing higher, You haven't sold your precious soul, as there isn't any buyer. Book of Self-Made Man: My Year Disguised as a Man is a book written by journalist Norah Vincent, recounting an 18-month experiment in which she disguised herself as a man. Video of  the Self-Made Man: A speech by Dr. Eric Daniels
Collected and Prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/chain-of-self-made-man-definitions-poem-book-amp-videos-41565