۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

گذشته را به خاطر بیاوریم


روزگاران گذشته همه پر خاطره است
مثل یک قوس به اطراف دل دایره است

خوش درخشیدن_ خورشید_ نشاط
دانه بر چیدن کفترها، در صحن حیاط

چای نوشیدن ها، در لب_ حوض
گردش_ تشت_ کبودی در آب

دیدن _ ماهی ها، عاشقانه رقصیدن
دور همدیگر، گشتن، چرخیدن

گفت و گو های بزرگتر ها، در ایوان
خنده ها، قهقهه ها، شادی و ساز
 
خوردن_ شربت_ آلبالو در یک لیوان
گوش دادن به ترانه، آواز

"قمر" و "گیتی" و "دلکش"
"گوگوش" و "ویگن" و "رامش"

نیم نگاهی به مقالات و به اخبار جهان
"اطلاعات"، "کیهان"، "خواندنیها"، "آتش"

جنگ_ سرد، همهمه، درد
بازی_ نفت، آنهمه آمد و رفت

چه شرارت ها، چه مرارت ها
چه غرامت ها، چه ملامت ها

ضعف در دولت، رشد_ یک قدرت
چه نمایش ها، چه سیاست ها

کنفرانس ها و سخن رانی ها
چه همایش ها، چه حکایت ها

دانه بر چیدن کفترها، در صحن حیاط
مردمان در همه جا، درتکاپوی حیات
 
دکتر منوچهر سعادت نوری