۱۳۹۳ تیر ۲۴, سه‌شنبه

رباعی زباله


نظر افکن ، به کار مستمندان
که می گردند ، در ظرف زباله

 چه شرم آور، که نفت_ آن دیاران
به پیت اجنبی رفت ، بی حواله

 دکتر منوچهر سعادت نوری