۱۳۹۳ تیر ۱, یکشنبه

اسیر فوتبال

ملت_ ما اسیر_ فوتبال است
از تماشای_ گل چه خوشحال است

فارغ از روزگار_ محنت_ خویش
چشم بر راه_ کار_ فینال است!
 
دکتر منوچهر سعادت نوری