۱۳۹۳ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

گلچین سروده ها در تارنمای یوتیوب

فریاد ها و سروده ها و ترانه ها
عناصر شیمیایی : در زنجیری از سروده ها
گلچینی از سروده ها و ترانه های کاروان
گفتنی ها و ناگفتنی ها : در زنجیری از سروده ها
هست ... نیست: در زنجیری از سروده ها
میهن : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
دولت و حکومت : در زنجیری از بازگفته ها و سروده ها و ترانه ها
قفس ها و سروده ها و ترانه ها
اشاراتی به "خدا " : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
رود "کارون" : سروده ها و ترانه ها ، فیلم ها و یادها
چادرها : سروده ها و ترانه ها و فیلم ها
خروس ها و سروده ها و فیلم ها
منبرها و سروده ها و ترانه ها
سروده ها و ترانه های "کعبه" در گلچینی از بهترین ها
زنجیره ی "عصر" : در برخی سروده ها، ترانه ها، نوشتار ها و فیلم ها
زنجیره ی "شتر" : در برخی از سروده های این زمانه
دوباره های عاشقانه : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
قبیله ها و سروده ها و ترانه ها‏
ای ایران، ای وطن ایران من : در گلچینی از سروده ها و ترانه ها
از در درآمدي : در موسیقی و زنجیری از سروده های طنز و نغز
نوید‌ها و سروده‌ها
خروش ها و ترانه ها و سروده ها
عصیان : در زنجیری از سروده های این زمانه
خشم : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
خشم های یک سراینده
زنجیره ی "دشمن" در برخی سروده ها و گفته ها و ترانه ها
رعد ها و برق ها : در سروده ها و ترانه های این زمانه
آرزو ها و سروده ها و ترانه ها
عشق و شور و مستی : در برخی از سروده ها و ترانه ها
دلباخته ی عشق : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
آتشفشان : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
کاش : در زنجیری از هفت سروده و هفت ترانه ها
مهتاب : در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
زنجیره ی "دربان" و "دربانی" : در سروده ها
آه ها و گذشته ها : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
سازها و آوازها : در زنجیر ی از سروده ها
سروده های "بنگر" : از زبان برخی سخنوران
یادی از سرزمین : ازنگاه برخی سرایندگان این زمانه
https://www.youtube.com/channel/UCZ2VT27BbnS94PprL4HqEdA
مجموعه ی گٔل غنچه های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/04/blog-post_29.html